Avtalevilkår

1. Avtaleinngåelse 

Bindende kjøpsavtale kan kun inngås med personer over 18 år. 

Avtalen er bindende for begge parter når Kunden har sendt sin bestilling til Simplylearn. 

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Simplylearn i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kundens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

 

2. Avtaleperiode 

Alle tjenester er abonnementer, løpende og tidsubegrenset, med minste avtaleperiode på 12 måneder av gangen, om ikke annet kommer frem av bestillingen, kontrakt og/eller faktura. Simplylearn plikter å fornye tjenestene fortløpende og automatisk for en ny avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil oppsigelse er meddelt av Kunden. 

 

3. Priser og prisendringer 

Den oppgitte prisen for en tjeneste er den totale prisen Kunden skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader med mindre annet er særskilt avtalt. Ytterligere kostnader som Simplylearn ikke har informert om skal Kunden ikke bære. 

Kampanjepriser er gjeldende i én - 1 - avtaleperiode fra datoen Kunden velger å benytte seg av tilbudet. Deretter gjelder ordinære priser. Simplylearn plikter å informere om kampanjepriser. 

Alle priser som oppgis på nettsiden, eller i annet materiale, oppgis normalt uten merverdiavgift og eventuelt andre offentlige avgifter, med mindre annet kommer frem. 

Simplylearn forbeholder seg retten til å gjøre endringer i gjeldende priser, og individuelle rabatter.  

Simplylearn plikter å varsle prisendringer senest 2 måneder i forkant, med virkning fra ny avtaleperiode begynner, eller fra første forfall. Melding om prisendringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet. 

 

4. Levering 

Levering er skjedd når Kunden, eller Kundens representant, har fått tilgang til å bruke tjenesten. 

Hvis ikke leveringstidspunkt kommer frem av bestillingsløsningen, skal Simplylearn levere tjenesten til Kunden uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra Kunden. Kunden skal varsles per epost når tjenesten er levert. 

 

5. Betaling 

Simplylearn kan kreve betaling for tjenesten fra det tidspunkt tjenesten er levert. 

Dersom Kunden bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Simplylearn reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet på det tidspunkt tjenesten er levert. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til Kunden utstedt samme dag som tjenesten er levert. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 kalenderdager etter fakturadato. 

Alle tjenester faktureres for minimum 12 måneder, med mindre annet fremgår av bestillingsløsningen eller særskilt avtalte vilkår. 

For kunder som har avtalt hovedforfall særskilt, faktureres det for perioden frem til hovedforfall, samt ytterligere en hel avtaleperiode når perioden som oppstår ved avregning er kortere enn 6 måneder. 

Faktura for ny avtaleperiode utstedes som hovedregel 2 måneder før ny periode begynner å løpe. 

Gebyr legges til på alle fakturaer etter de satser som til enhver tid fremkommer i bestillingsløsningen. Kjøp med kredittkort eller debetkort, kontantkjøp, er fritatt for fakturagebyr. 

Sluttsummen på fakturaer og kontantkjøp avrundes til nærmeste hele krone. Ørebeløp som ender på 1- 49 øre rundes ned til nærmeste kronebeløp. Ørebeløp som ender på 50-99 øre rundes opp til nærmeste kronebeløp. 

Uidentifiserbare bankoverføringer, og innbetalinger som overstiger kravbeløpet, vil automatisk bli tilbakebetalt. Beløp under kr 5 000,- vil bli krysset mot ubetalte forfalte poster, inkludert eventuelle rente- og gebyrkrav, som er mer enn 5 dager over forfall, før en eventuell tilbakebetaling. 

 

6. Angrerett 

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan Kunden i forbrukerforhold angre kjøpet av tjenesten i henhold til angrerettloven. 

Kunden må gi Simplylearn melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. 

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kunden har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema per e-post eller brev): 

 

Simplylearn AS
Postboks 1220

5508 Karmsund
Org.nr.: 917983933

E-post: [email protected] 

 

Angrefristen for en tjeneste begynner å løpe fra dagen etter første levering. 

 

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom Simplylearn ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger Simplylearn for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen Kunden mottok opplysningene. 

Ved bruk av angreretten mister Kunden umiddelbart tilgang til å bruke tjenestene. Simplylearn kan ikke fastsette gebyr for Kundens bruk av angreretten. 

Kunden kan bruke tjenesten for å fastslå tjenestens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort, og selv om Kunden tar tjenesten i bruk før angrefristens utløp. 

Simplylearn er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til Kunden uten unødig opphold, og senest 14 dager fra Simplylearn fikk melding om Kundens beslutning om å benytte angreretten. 

For tjenester som anses som fullt levert på opprettelsestidspunktet, inkludert, men ikke begrenset til, domenenavn, SSL-sertifikater, og andre tjenester som medfører en ugjenkallelig bestilling hos underleverandør, og som er vanskelige eller umulige å tilbakeføre, gir Kunden avkall på angreretten. Simplylearn plikter å gjøre Kunden oppmerksom på dette ved bestilling. 

 

7. Garanti 

Garantier som gis av Simplylearn, gir Kunden rettigheter i tillegg til de Kunden allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter denne avtale. 

 

7.1 Forsinkelse og manglende levering 

Dersom Simplylearn ikke leverer tjenesten eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kunden sin side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen eller kreve erstatning. 

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (e-post eller brev). 

 

7.2 Oppfyllelse 

Kunden kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Simplylearn. Kunden kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Simplylearn ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Simplylearn at det står i vesentlig misforhold til Kunden sin interesse i at Simplylearn oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kunden likevel kreve oppfyllelse. 

Kunden taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet. 

 

7.3 Heving 

Dersom Simplylearn ikke leverer tjenesten på leveringstidspunktet, skal Kunden oppfordre Simplylearn til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Simplylearn ikke leverer tjenesten innen tilleggsfristen, kan Kunden heve kjøpet. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Simplylearn uten unødig opphold, og senest 14 dager etter at Kunden valgte å heve kjøpet. 

Kunden kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Simplylearn nekter å levere tjenesten. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, og dersom Kunden har underrettet Simplylearn om at leveringstidspunktet er avgjørende. 

Leveres tjenesten etter tilleggsfristen Kunden har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kunden fikk vite om leveringen. 

 

7.4 Erstatning 

Kunden kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Simplylearn godtgjør at forsinkelsen, eller tapet, skyldes hindring utenfor Simplylearn sin kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av. Simplylearn sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått. 

 

8. Mangel ved tjenesten 

Hvis det foreligger en mangel ved tjenesten må Kunden innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi Simplylearn melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom ikke Simplylearn får melding innen rimelig tid og senest 2 måneder etter at Kunden oppdaget eller burde oppdaget mangelen. 

Dersom tjenesten har en mangel og dette ikke skyldes Kunden eller forhold på Kundens side, kan Kunden etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet eller kreve erstatning. 

 

Reklamasjon til Simplylearn bør skje skriftlig: 

Simplylearn AS
Postboks 1220

5508 Karmsund
Org.nr.: 917983933

E-post: [email protected] 

 

8.1 Retting eller omlevering 

Kunden kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende tjeneste. Simplylearn kan likevel motsette seg Kundens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Simplylearn urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Simplylearn har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel. 

Simplylearn skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis Kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Simplylearn, skal Simplylearn ikke bære disse utgiftene. 

 

8.2 Prisavslag 

Kunden kan kreve et passende prisavslag dersom mangelen ikke blir utbedret, ikke blir utbedret innen rimelig tid eller tjenesten omlevert. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for Kunden, men prisavslaget kan ikke overstige det tjenesten kostet for inneværende avtaleperiode. 

 

8.3 Heving 

Dersom mangelen ikke er rettet eller tjenesten omlevert, kan Kunden også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig. Forhåndsbetalte beløp skal tilbakebetales av Simplylearn uten unødig opphold, og senest innen 14 dager etter at kunden valgte å heve kjøpet. 

 

9. Erstatning og ansvarsbegrensning 

Simplylearn kan bare holdes ansvarlig for rimelige og påregnelige direkte økonomiske tap og som skyldes grov uaktsomhet eller forsett. Simplylearn sitt samlede erstatningsansvar er begrenset oppad til det tjenesten kostet da avtalen ble inngått. 

Krav om erstatning må fremsettes uten ugrunnet opphold. 

 

9.1 Ansvarsbegrensning 

Verken Simplylearn, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter kan holdes ansvarlig for direkte, eller indirekte, tap, eller skade, som skyldes forsinket levering eller mangler ved tjenesten eller som Kunden, eller en tredjepart, påføres i forbindelse med bruk av, eller manglende evne til å bruke, Simplylearn sine tjenester. 

Med direkte tap forstås nødvendige og dokumenterte merutgifter som Kunden er påført som en følge av mangelen. Indirekte tap er: 

 1. Tap av informasjon eller data av noe slag
 2. Tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning (driftsavbrudd)
 3. Tap som følge av at Tjenesten ikke kan nyttiggjøres som forutsatt (avsavn)
 4. Tapt fortjeneste som følge av at en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt
 5. Øvrig økonomisk eller ikke-økonomisk tap </span

Ansvarsbegrensningen gjelder uavhengig av årsak og grunnlag, herunder eventuelle følger av systemfeil eller nye systemversjoner, og omfatter også uaktsomhet fra Simplylearn sin side, og selv om Simplylearn, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter er blitt informert om muligheten for skader og/eller tap. Simplylearn kan allikevel ikke holdes ansvarlig ved grov uaktsomhet eller forsett hvis Simplylearn godtgjør at selve tapet etter omstendighetene skyldes forhold utenfor Simplylearn sin kontroll, og som Simplylearn ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. 

Ut over hva som fremgår uttrykkelig av denne avtalen, gir Simplylearn ingen garantier, verken skriftlig eller muntlig, direkte eller indirekte, vedrørende tjenester som leveres i henhold til denne avtalen. I den utstrekning annet ikke følger av tvingende lovgivning, kan Kunden ikke rette krav mot Simplylearn basert på bakgrunnsretten, uansett rettslig eller faktisk grunnlag. 

Uten å innskrenke rekkevidden av forannevnte, innestår Simplylearn blant annet ikke for at tjenester vil oppnå det ønskede resultat eller at bruk av tjenester vil kunne skje uavbrutt eller feilfritt. I den grad det er tillatt etter gjeldende lovgivning, skal Kunden holde Simplylearn, leverandører, underleverandører, tredjeparter eller lovlige representanter fullt ut skadesløse fra enhver kostnad og utgift samt ethvert krav, tap, skade og ansvar, uansett type (herunder men ikke begrenset til rimelige saksomkostninger), som måtte oppstå i tilknytning til bruken av tjenester fra Simplylearn i strid med denne avtalen eller for øvrig i strid med Simplylearn sine immaterielle rettigheter eller Kundens taushetsplikt etter avtalen. 

10. Simplylearn sine rettigheter ved Kundens mislighold 

Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Simplylearn eller forhold på Simplylearn sin side, kan Simplylearn etter omstendighetene stenge, stenge tilgang til eller suspendere tjenestene, kreve oppfyllelse av avtalen eller kreve avtalen hevet. Simplylearn vil også etter omstendighetene kunne kreve purregebyr og renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved gjenoppretting av tjenester som er stengt eller suspendert. 

Simplylearn har rett til å innstille eller avslutte kontoen og nekte all nåværende eller fremtidig bruk av Tjenesten ved følgende forhold: 

 1. Bedragersk og kriminell virksomhet, grov skjødesløshet, overlagt misbruk, eller brudd på lover og forskrifter, koblet til utøvelse av Kundens forpliktelser i denne avtalen;
 2. Bruk som negativt påvirker Tjenestens ytelse;
 3. Brudd på Tjenestens avtalevilkår. 

 

10.1 Stenging 

Simplylearn kan etter forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester dersom det foreligger betalingsmislighold fra Kunden sin side. Ved annet mislighold kan Simplylearn uten forutgående varsel stenge og/eller stenge tilgangen til tjenester. Stenging av tjenester medfører at tjenestene slutter å fungere. Stenging av tilgang til tjenester medfører at Kunden ikke lenger vil ha adgang til å betjene de. 

 

10.2 Suspendering 

Simplylearn kan uten forutgående varsel suspendere tjenester dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Suspendering av tjenestene medfører at tjenestene slutter å fungere som normalt, kunden vil ikke lenger ha adgang til å betjene de, og vil ikke bli fornyet til en ny avtaleperiode så fremt misligholdet foreligger. 

 

10.3 Oppfyllelse 

Simplylearn kan fastholde kjøpet og kreve at Kunden betaler kjøpesummen. Er tjenesten ikke levert taper Simplylearn sin rett dersom kravet ikke fremmes innen rimelig tid. 

 

10.4 Heving 

Simplylearn kan uten forutgående varsel heve avtalen dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Kunden sin side. Dette kan medføre umiddelbar sletting av tjenester og innhold. 

Vesentlig mislighold inkluderer, men er ikke begrenset til, betalingsmislighold utover 45 dager etter forfallsdato, ethvert brudd på begrensningene i bruksretten i denne avtalen, krenkelse av lov, rettigheter eller andre beskyttede interesser, og tjenester som skaper uforholdsmessig høy last eller andre problemer. 

Verken stenging, stenging av tilgangen til, suspensjon av tjenester eller heving fritar Kunden for betalingsansvaret. Allerede innbetalte beløp for inneværende avtaleperiode(r) vil ikke bli refundert. 

Simplylearn forbeholder seg retten til å forfølge ethvert mislighold gjennom sivilrettslige og/eller strafferettslige reaksjoner. Simplylearn vil kunne kreve erstattet de utgifter og tap selskapet blir påført som følge av mislighold fra Kunden sin side, herunder, men ikke begrenset til rimelige utgifter til advokatbistand i anledning rettslige skritt for å forfølge eller avhjelpe mislighold. 

Kunden skal holde Simplylearn skadesløs i ethvert forhold som måtte oppstå som følge av misligholdet. 

 

10.5 Renter og gebyrer 

Dersom Kunden ikke betaler i henhold til avtalen, kan Simplylearn kreve purregebyr og renter etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven. 

Ved gjenoppretting av, eller av tilgangen til, tjenester som har blitt suspendert eller slettet kan Simplylearn kreve et gebyr når dette medfører merkostnader for Simplylearn. 

 

11. Vilkår for brukerkonto 

Kunden må være en person over 18 år. Kontoer registrert av roboter eller gjennom andre automatiserte metoder, er ikke tillatt. Kunden må gi sitt fulle navn, en gyldig e-postadresse og annen nødvendig informasjon for å fullføre registreringsprosessen. Følgende er gjeldende: 

 • En brukerkonto kan kun brukes av én person - en enkel brukerkonto brukt av flere er ikke tillatt. Kunden kan registrere unike brukere for så mange personer som abonnementet tillater. 
 • Kunden er selv ansvarlig for å opprettholde kontosikkerhet og passord. Simplylearn står ikke ansvarlige for tap eller skade som kommer av at Kunden ikke har vært påpasselig. 
 • Kunden er ansvarlig for alt innhold og aktivitet som skjer gjennom sin brukerkonto (selv når innholdet er delt av andre med underkonto under Kundens konto). 
 • En person eller lovmessig enhet kan ikke inneha mer enn én gratis konto. 
 • Kunden har ingen rett til å bruke tjenesten til ulovlig eller uautorisert virksomhet, og Kunden har ingen rett til, ved bruk av våre tjenester, å bryte lokale lover og forskrifter (inkludert, men ikke begrenset til, opphavsrettslover). 

 

12. Personlig data 

Kunden bekrefter og samtykker til at inngåelse av denne Avtalen medfører at Simplylearn prosesserer, overfører og lagrer personlig data basert på opplysninger fra Kunden og som videre spesifisert i Databehandlingstillegget (DBT). 

Kunden bekrefter og samtykker til at Simplylearn har rett til å behandle data relatert til Kundens ansatte eller representanter, så vel som kontaktdata fra bruk av Tjenesten, med den hensikt å administrere og ta hånd om utføring av Tjenester, eller Kundens konto, for forretningsmessig formål, med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak beskrevet i tillegg 3 av DBT. Slik data kan inkludere personlig data og informasjon om de kontraktsmessige forpliktelsene mellom Kunden og Simplylearn, enten samlet ved førstegangsregistrering eller senere i forbindelse med utførelsen eller administrasjon av Tjenester, inkludert fakturering og betaling.  

Kunden bekrefter og samtykker til at Simplylearn har rett til å behandle personlig data som Simplylearn samler inn når Kunden sender en forespørsel om brukerstøtte eller andre problemer, inkludert informasjon om Tjenesten, Kundens portal og andre detaljer relatert til den støttekrevende hendelsen, som autorisering av informasjon, informasjon om tilstanden av Tjenester og feilsøkende filer. Simplylearn behandler slik personlig data for å kunne svare på forespørsler og løse problemer som kan dukke opp. 

Simplylearn skal behandle de tidligere nevnte personlige dataene for forretningsformål kun så lenge det er nødvendig for å ivareta forholdene beskrevet over, samt ved behov for å møte eller forsvare Simplylearn mot lovmessige krav og fordringer. 

Kunden bekrefter og samtykker til at Simplylearn har rett til å bruke Kundens navn og e-postadresse  til å kommunisere informasjon og markedsføring av Simplylearns tjenester. Kunden kan til enhver tid, uten kostnad, avslutte abonnementet på slik elektronisk kommunikasjon. 

 

13. Innholdsrettigheter 

Kunden eier alt innhold (inkludert personlig data) tilført av Kunden eller autoriserte brukere for bruk av Tjenesten, og Kunden alene er ansvarlig for lovlydighet, troverdighet, integritet, nøyaktighet og kvalitet av innholdet. Simplylearn eier ingen rettigheter til innholdet Kunden bidrar med til Tjenesten. Kundens profil og innhold forblir Kunden sitt. 

Simplylearn kan ekskludere eller avslutte bruken av Tjenester og denne avtalen umiddelbart ved varsling om at Kunden og/eller autorisert bruker har brukt Tjenester for en hensikt som bryter med lover og forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til å dele informasjon som kan krenke en tredjeparts rettigheter, som kan ærekrenke en tredjepart, som er uanstendig eller pornografisk, som kan plage eller angripe andre, ved hacking eller ved andre kriminelle handlinger.  

Simplylearn forhåndssjekker ikke innhold, men forbeholder seg retten til (men forplikter seg ikke til) å etter eget skjønn nekte eller fjerne innhold som er tilgjengelig via Tjenesten. 

Uanstendig innhold vurderes som deling, opplastning, innsending eller på andre måter bidrag til innhold som:  

 1. Bryter Simplylearns eller en tredjeparts rettigheter, inkludert opphavsrett, varemerke, patent, forretningshemmeligheter, moralsk rett, personvernrett, eller noen annet åndsverk, eiendomsrett eller kontraktsrett;
 2. Kunden ikke har rettighetene til å fremlegge;
 3. Er bedragersk, svindlerisk, ulovlig, uanstendig, ærekrenkende, injurierende, truende, skadelig for mindreårige, pornografisk (inkludert barnepornografi, som Simplylearn vil fjerne og rapportere til myndighetene), uanstendig, trakasserende, hatefullt; oppmuntrende til ulovlig aktivitet eller tortur;
 4. Angrep på andre basert på rase, etnisitet, nasjonalt opphav, religion, kjønn, seksuell orientering, handikap, eller medisinsk tilstand;
 5. Inneholder virus, roboter, ormer eller annen lignende skadelig vare;
 6. Er bevisst provoserende;
 7. Kan på noen måte skade Simplylearn eller annen tredjepart. 

Hvordan Tjenesten ser ut er rettighetsbelagt. Kunden kan ikke kopiere, duplisere eller gjenbruke deler av HTML/CSS kodene, Javascript, eller visuelle designelementer eller konsepter uten en skriftlig tillatelse fra Simplylearn. 

14. Generelle vilkår 

 • Kunden bruker Simplylearns Tjenester på eget ansvar. Tjenestene tilbys på et «som de er»-grunnlag. 
 • Teknisk brukerstøtte er kun tilgjengelig for betalende Kunder og er kun tilgjengelig via e-post. 
 • Kunden forstår at Simplylearn bruker tredjepartsleverandører og webhotell for å tilby det nødvendige utstyret, programvaren, nettverket, lagringen og annen relatert teknologi nødvendig for å drifte Tjenesten. 
 • Kunden kan ikke forandre på, tilpasse eller hacke Tjenesten. Kunden kan heller ikke tilpasse en annen nettside for å gi et falskt inntrykk av at den er assosiert med Tjenesten. 
 • Kunden samtykker i å ikke gi en uriktig fremstilling av seg selv eller forkle kilden til noe av innholdet (inkludert det å sende e-post fra en tilsynelatende annen kilde enn den den sendes fra, "phising" ("nettfiske")), manipulere overskrifter eller andre identifiserende elementer, opptre som noen andre enn den Kunden er, eller gi et falskt inntrykk av sponsing eller samarbeid med Simplylearn eller annen tredjepart. 
 • Kunden samtykker til å ikke reprodusere, kopiere, selge, videreselge, eller utnytte noen del av Tjenesten, bruken av Tjenesten, eller tilgangen til Tjenesten uten en skriftlig tillatelse fra Simplylearn. 
 • Kunden samtykker i å ikke krenke privatlivet til andre, inkludert å dele eller publisere andre privat og konfidensiell informasjon uten deres tydelige tillatelse, eller samle andres personlige informasjon (inkludert navn på kontoer eller informasjon) fra Simplylearn. 
 • Simplylearn forbeholder seg retten til å ta kontakt med Kunden fra tid til annen via e-post. Kunden kan lett fjerne seg selv fra nyhetsbrevs listene. Kunden kan også be om å fjernes fra all kommunikasjon via e-post gjennom å kontakt brukerstøtten via support.simplylearn.com. 
 • Verbal, fysisk, skriftlig eller annet misbruk (inkludert trusler om misbruk eller gjengjeldelse) av noen av Simplylearns kunder, ansatte, medlemmer eller ansvarlige vil medføre umiddelbar sletting av konto. 
 • Simplylearn tillater ikke:  
  1. At systemets sikkerhet blir satt på spill. Dette inkluderer sondering, undersøking eller testing av vårt systems sårbarhet eller på nettverk som er vert for våre Tjenester.
  2. Tukling med, omvendt konstruksjon, hacking av våre tjenester, omgåelse av sikkerhets- eller autentiseringssystem, eller forsøk på å få uautorisert tilgang til Tjenesten, tilknyttede systemer, nettverk, eller data.
  3. Endring, ødeleggelse, eller på noen måte sette utførelsen av Tjenesten eller tilknyttede systemer, nettverk eller data på spill.
  4. >Dekoding av overførsel til eller fra serverne som driver Tjenesten.
  5. Overforbruk eller forsøk på overforbruk av infrastrukturen vår ved ubegrunnet omfattende bruk av våre systemer som forbruker ekstraordinære ressurser (prosessor, minne, lagringsplass, båndbredde, eller lignende). 
 • Kunden forstår at den tekniske prosessen og overføringen av Tjenesten, inkludert innhold, kan overføres ukryptert og inneholde:  
  1. overføringer over ulike nettverk;
  2. endringer for å tilpasse eller tilrettelegge for tekniske krav som tilknyttede tjenester eller enheter krever. 
 • Kunden må ikke laste opp, poste, være vert for, eller sende uønsket e-post, SMSer, eller "søppelpost". 
 • Kunden må ikke overføre noen dataormer, virus eller noen annen kode av destruktiv natur. 
 • Kunden må ikke bruke meta elementer eller noen annen "skjult tekst", inkludert Simplylearns egen eller andre leverandørers produktnavn eller merkevare. 
 • Kunden må ikke prøve å oppnå tilgang til eller søke igjennom noen deler av Simplylearn på noen andre måter enn de som er tilgjengelig gjennom Simplylearns grensesnitt. 
 • Kunden forstår og samtykker til at Simplylearn ikke står ansvarlige for noe direkte, indirekte, tilfeldig, spesiell, konsekvensiell, eller typiske skader, inkludert, men ikke begrenset til:  
  1. skader ved tap av fortjeneste, velvilje, bruk, data eller tjenester som er et resultat av materiale, data, informasjon eller tjenester kjøpt eller mottatt;
  2. meldinger mottatt eller overføringer gjennomført inn i, gjennom, eller fra Tjenesten;
  3. uautorisert tilgang til eller endring av overføringer eller data;
  4. uttalelser eller handlinger fra tredjepart i Tjenesten;
  5. eller noen annen sak koblet til Tjenesten. 
 • Om Simplylearn ikke klarer å gjennomføre eller opprettholde enkelte tiltak fra disse avtalevilkårene betyr ikke det at Kunden ikke står ansvarlig for å opprettholde sin del av avtalevilkårene.  
 • Disse avtalevilkårene danner avtalen mellom Kunden og Simplylearn, styrer bruk av Tjenesten, og erstatter alle tidligere avtaler mellom Kunden og Simplylearn. 
 • Simplylearn avgjør om en bruker har brutt disse avtalevilkårene. 

 

15. Vilkår ved nedgradering 

Ved nedgradering av tjenesten kan Kunden risikere at innhold, tillegg eller kontokapasitet forsvinner. Simplylearn tar ikke ansvar for dette tapet, og Kunden må selv ha full oversikt over konsekvenser før en eventuell nedgradering. 

 

16. Avslutning og sletting 

Kunden alene er ansvarlig for å avslutte kontoen. En e-post eller telefonforespørsel om å avslutte kontoen gjelder ikke som avslutning. Avslutning av konto gjøres gjennom en enkel avslutningslenke som Kunden finner i kontooversikten. 

Om Kunden avslutter tjenesten før avslutning av forhåndsbetaling vil avslutningen skje ved slutten av den betalte perioden, og Kunden får ingen ny regning. 

Avslutning av Tjenesten vil resultere i deaktivering, sletting av, eller tilgang til, brukerkontoen og medfører tap av rettighetene til innhold i brukerkontoen.